Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Коктебельге насыл барып етмек

Коктебельге насыл барып етмек

0

Учакънен

1. Апрельнинъ 22 «Аэрофлот» авиакомпаниясы Москва — Акъмесджит — Москва ве Акъмесджит — Москва — Акъмесджит ёнелишлерине икътисадий сыныф ичюн авиа билетлерге бир фият къойды. Эр бир рейиске бу ёнелишлер боюнджа билетлерни фияты (такса ве джиюв кошаракъ) бойле теркип этеджек: анда — арткъа — 7500 рубле; бир тарафкъа — 4000 рубле.

2. Апрель 26дан «Якутия» авиаширкети Краснодар ава лиманындан Акъмесджитке рейслерни беджереджек.

3 Июннинъ 8дже Анапа — Симферополь маршруты боюнджа авиа ёлы ачмагъа планлаштырыла. «Ак Барс Аэро» компаниясы CRJ-200 учакъларында афтада еди кере сыкълыкъта субсиди кечирувлер беджереджек. Билетлер энъ азында 1,5 бинъ рубли оладжакъ.

4. 2014 сененинъ 30 июнден 29 сентябрьгедже S7 Airlines къошма рейслерни Новосибирск — Акъмесджит — Новосибирск (базарэртеси куньлерде) кирсете. Ондан да гъайры авиашеркети 2014 сене 11 июнден башлап чаршенбе куньлерде ве 27джи июнден — джума куньлерде Новосибирск — Акъмесджит догъру мунтазам рейслерни беджереджек.

5. 2014 йылда 6 июнден Red Wings авиашеркети Акъмесджит — Волгоград — Акъмесджит рейслерге билетлерни сатып башлады. 30джи июнден рейслер эр афта базарэртеси ве джумаакъшамы куньлерде беджериледжек.

6. 2014 йылнынъ июнь 1ден Акъмесджит ве Русиенинъ30 шеэрлеринен (Нижневартовскнен, Тюменьнен, Санкт-Петербургнен, Иркутскнен, Нижний Новгороднен ве башкъаларынен) ава алякъасы тешкиль этиледжек, афтада рейслернинъ умумий микъдары 330 къадар оладжакъ.

Интермодальнен ташувлар

Интермодальнен ташувлар Акъмесджитке къадар (трен+паром+автобус) Керичте, Кефеде ве Судакъта токътавларынен олалар. Екяне билетлерни демиръёл кассаларда алмакъ мумкюн.

Турист Анапагъа я да Краснодаргъа треннен кельсе оны автобус бекледжек, о оны Кавказ портына кетиреджек. Мында Керич богъазындан паромгъа отуртув ола. Туристке ярымадада кене де автобусларнынъ бирисине отурмакъ керек. Автобус Кырымнынъ еди шеэрлернинъ бирисине келеджек – Акъмесджитке, Акъяргъа, Кезлевге, Ялтагъа, Кефеге, Судакъкъа ве Керичке.

Паром устюнде

Шимдики вакъытта, «Кавказ лиманы — Къырым лиманы» ёнелиште кечтитте «Ионас», «Керченский-2», «Ейск» ве «Николай Аксененко» адлы дёрт паром чалышмакъта. Олар 24 саат девамында якъын 40 рейс беджерелер, орта къарарда бу 11-12 бинъ ёлджуны ве 3,5 бинъге якъын накълие васталарыны ташымакътыр. Новороссийсктен, Анападан янъы маршрутлар да ачылды, «Робур» адлы буюк колемли юк ташыгъан демирёл паромынынъ биринджи къулланувы да эда этильди.

Автобуснен

1. Онданда гъайры июннинъ сонъунадже Къырым Джумхуриети ве Липецк виляети арасында эр кунь автобус ёллары ачмагъа планлаштырыла.

Липецк — Ялта №700 маршрут онъайтлы автобусы, виляет пайтахт автовокзалындан эр кунь юреджек. Арекет ёлунда техник токътавлар козь огюне алынды: биринджи — Воронежде ве эр 200 километр девамында. Ярымадада маршрут эсас курорт шеэрлерден кечеджек — Керчь, Кефе, Алушта, Акъмесджит.

Ёлиджрети бир ёлджыгъа 2800 рубли оладжакъ, паромны къошып.

2. Куньделик автобус рейслери Коктебельге кирип чыкъкъалар, ондан да гъайры Кефе – Судакъ, Ашагъы Отуз – Аэропорт маршрутлар боюнджа рейслер ве эр кунь Коктебельден Акъмесджитнинъ демиръёл вокзалына къадар бир къач кере рейс, куньде бир кере Коктебель – Аэропорт маршрут боюнджа рейс ола.

Онан да гъайры Къырымда шахсий автобус ташув ве такси санайысы кенъ ишлетиле.

Денъизнен

Даа июннинъ 1ден Анапа Къырым ярымадасындан — Ялта ве Кефенен денъиз ёлджу алякъасы ачты.