Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Dead Frank. The Trip

Тааджип адынен Dead Frank («Мёртвый Фрэнк») такъымы 2012 сенеде Санкт-Петербургте пейда олды, анда о чокъусы озь концертлерни бере.

«Биз бильмейик: Фрэнк ким олгъаныны, о кимни севгенини, не ичюн ольгенини; Фрэнк бизни сечти я да биз оны сечтик; не вакъыт бу башланды ве не вакъыт битеджек. Бизим чынълавымызда гъам, шенълик, къоркъу, севги, азап, ачув, азатлыкъ бар. Бизим яратыджылыкъ анълы олмай. Бу догъру акъым насыл менбада башлагъыныны биз бильмеймиз ве о акъкъында бир шейни бильмек ынтылмаймыз. Ве биз онъа Фрэнк адыны бердик. Мына «о» — бойле чалгъыджылар озь ад акъкъында айталар.

2015 сенеде биринджи толуфарматлы Dead Frank альбом The Trip аднен чыкъты. Чалгъыджылар тоталь импровизацияны, тамам чалгъан аньда догъгъан музыканы, пропаганда этелер ве оларнынъ сезлери ишнен айырылмайлар. Буны олар дебют альбомда исбатладылар, онынъ эр бир нотасы азатлыкънен толу.

Бойле дешетли адына бакъмайып,  «Мёртвый Фрэнк» чокъусы джанлылардан даа да джанлы корюне. Янъы меракълы такъымнен сизни, импровизация музыканы бегенген джемаат!

Менба: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4120