Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

The Justin Rothberg Group. Old Business

Джастин Ротберг — нью-йорк чалгъыджы, чокъ проектлернинъ иштиракчысы, Матисьяху, Фрэнк Лондон, Лючиана Соуза бойле адамларнен чалышты, баягъы концерт ве гастроль турларны АКъШда, Авропада ве Японияда кечирди.

Янъы альбом — толусынен Джастиннынъ муэллиф ишидир, бутюн композицияларны о озю уйдурды. Чалгъыджы умумий махреджинде озюни бир услюбиетке багъламай. Old Business — бу эм фьюжен эм юз фаизлы постбоплы мейнстрим, базыда латина. Мында соло фыркъалар, эки дарбеджинен икътидар ритм-такъымнен гузель тегизленген ишнен яхшы бирлеше.

Old Business гъайретли, креатив ве меракълы янгъырай. Амма онынъ музыка такъымнынъ теренге ювулув услюбиети сейирджилернинъ буюклешкенине файда кетрерми — буны тек вакъыт косьтерир.

Менба: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4136