Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Хуун-Хуур-Ту

«Хуун-Хуур-Ту»

— Тува джумхуриетинден чалгъы такъымы. Оларнынъ музыкасында буюк услюплер ве тувинск богъаз йырлав (хоомей) бар бу оларнынъ айырылгъан чизгисидир.

Хоомей-квартетнынъ ильк ады «Кунгуртук» эди. Оны 1992 сенеде Кайгал-оол Ховалыгта агъа-къардашлар Александр ве Саян Бапа ве Альберт Кувезин яратылдылар. Бир къач вакъыттан сонъ такъым озь адыны денъиштирди.

Хуун-хуур-ту (тув. Хүн Хүртү) — бу тува тилинден булутларда дагъылгъан кунеш шавлелери. Богъаздан йырлагъанда сес шавлелери — кунеш шавлелерге ошайлар.

Хуун-Хуур-Тунынъ музыкасы — уникаль, сиирбазлыкълы, тувин фольклордан асабалыкъны топлагъан, богъаз йырлавнынъ аньанелерни ве бу асабалыкъны инкишаф эте. Рефакъат оларакъ чалгъыджылар аньаневий чалгъы алетлерни — дошпулуур, игил, хомус, чешит тюрлю урувлы алетлерни ве аньаневий гитаранен къулланалар.
Такъымнынъ зенгин тарихи бар: олар чешит тюрлю жанрлы чалгъыджыларнен чыкъышта булундылар ве язылалар, меселя оларнынъ арасында Стиви Уандер, Фрэнк Заппа, Рай Кудер, Kronos Quartet, Мики Харт ве Боб Вейр (Greatful Dead), Джонни Guitar Уотсон, Шанкар, Трилок Гурту, Fun-Da-Mental, давулджы Kodo, Hazmat Modine, The Chieftains, булгъар вокал къадын такъым Angelite ве башкъалары бар.

1993 сенеде «Хуун-Хуур-Ту» ве «Тува» иштиракчилернинъ бир къысымы АКъШгъа кезинтини яптылар, анда сейирджилеге озь музыкасынен буюк теэссурьатта къалдырдылар. Бу йылда да такъым озь дебют альбомны — 60 Horses In My Herd чыкъарды. О замандан берли олар энъ балабан world music, джаз ве рок-музыка фестиваллерде иштирак эттилер, бутюн къыталарда бир бинъге якъын концертлерни бердилер, АКъШда ве Канадада 16 концерт турларны яптылар ве Авропада, Япония, Австралияда, Мексикада, Гонконгда, Сингапурда ве Малайзияда чыкъышта булундылар.