Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Бенито Гонсалес

Бенито Гонсалес: Музыканы чалгъан вакъытта насипсизлик олмай

— Джазгъа севги къайдан пейда олды?

— Баягъы кеч,  12-13 яшында мен Венесуэланынъ бир радиостанциясыда джазны эшиттим. Бу музыка мени айретте къалдырды. Мен джаз пианоджыларнынъ язувларны къыдырмагъа башладым ве оларны пек чокъ динълемеге башладым., меселя,  Чик Корини, Херби Хенкокны, Маккой Тайнерны.

О заманда, яшайышкъа музыканен къазанмакъ имкян — меним энъ эсас арзум эди.  Джаз меним озь сесимни тапмакъ, ненен огърашмакъ истегенимни ве озюмни насыл ифаде этмекни анъламакъ ярдым этти.

— Озь карьеранынъ энъ парлакъ дакъкъаларны айтынъыз?

— «Грэмми» мукяфаткъа бир къач адламалар. 2005 сенеде джаз пианоджылар престиж музыкаль конкурсында гъалебе. 2004 сенеде меним альбомнынъ язылувы.

— Музыка саасында озь насипсизликлер акъкъында икяе этинъыз. 

— Джевап бермек къыйын. Мен къыйын вазиетлерни насипсизлик деп саймайым  — бу — чагъырув. Сен музыканы чалгъан вакъытта насипсизлик ич де ёкъ.

— Озь огюнде насыл макъсадлар къоясыз ве неге иришесиз? 

— Эльбетте, адамларнынъ юреклерине музыка ярдымы иле барышыкъ кетирмек. Амма чыкъышлардан гъыйры, мен дерс берем, онынъ ичюн меним энъ эсас макъсадым — бу яш чалгъыджыларны ильхамландырмакъ, оьз сесни тапмакъ оларгъа ярдым этем. Даимий гастроллер олгъаны ичюн дерслерге вакъыт тапмакъ къыйын ола.

— Венесуэланынъ джаз санасы акъкъында икяе этинъыз.

— Сонъки 10-20 йыллар девамында бизим чалгъыджыларнынъ севиеси пек котерильди. Шимди Венесуэлада El sistema программа пейда олды, онъа бир къач чалгъы такъымлар кирди. Башта олар тек классика музыканен огъраштылар, амма шимди джаз биг-бэнд да пейда олды. Якъынларда оларнынъ, АКъШ турнынъ черчевесинде япылгъан концертинде булундым. Анда  Венесуэланынъ яш музыкантлары чалалар, олар Амеркада биринджи кере булуналар. Керчектен айтсам, генчлернинъ машалласы бар, олар пек истидатлы.

— Рус джаз санасы акъта сиз бир шей билесизми? 

— Сизде  биринджи дереджели чалгъыджылар чокъ ве оларнен мен чыкъышта булунмакъ ве язылмакъ имкяным бар эди. Меселя Виталий Пономарёвнен, Дмитрий Мосьпаннен, Олег Бутманнен — о ихтималсыз давулджы. Эльбет, мен Игорь Бутманны да билем. Русиеде меним чокъ достларым бар ве олар эписи аджайип чалгъыджылар. 

Сизинъ динълейджилеринъиз акъкъында да айтмагъа истейим — пек миннетдар, музыканы анълагъан адамлар.