Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Бутюн йылдызлар я да Koktebel Jazz Party – 2014 эписи иштиракчилернинъ интервьюсы

Бутюн йылдызлар я да Koktebel Jazz Party – 2014 эписи иштиракчилернинъ интервьюсы

Фестиваль екюнленди ве эр кес эвлерине къайтты – иштиракчилер, сейирджилер, тешкильджилер… Алелем оларнынъ эр бириси якъынларнен, тувгъанларнен Koktebel Jazz Party фестивальде олгъан теэссурьатларнен пайлаша, биз де, сайгъылы окъуйыджылар, фестивальнинъ иштиракчилер интервьюда къалдыргъан дуйгъуларнен сизлернен пайлашмагъа истеймиз.

Андрей Кондаков: «Мында ич бир вакъыт гитаралар тынмадылар, мында "хиповый" адамлар ичюн ер эди, 1970 сенелердеки Америка Къошма Штатларда олгъан идеаллар ойле эди. Коктебель бу рухны къорчалай, бельким, бу ернинъ такъдири ойледир». Тафсилятлыджа…

Пётр Востоков: «Эр шей аля дереджеде. Санада сес пек гузель эди, бу исе чалгъыджылар ичюн энъ муим шей. Аджайип сейирджилер, леззетли ашлар, хош денъиз — эр шей пек яхшы! Мен анълагъаныма коре, сейирджилер бизим музыкамызны бегендилер. Бу исе — биз нафиле кельмегенимизнинъ ифадесидир». Тафсилятлыджа…

Антон Горбунов: «Бизде эр шей бойле кете, тек йыр олмакъ керек — инструменталь музыка да ола биле. Адамлар буны бегенелер, олар кетмейлер, динълейлер. Бу пек гузель!» Тафсилятлыджа…

Джереми Пелт: «Бу пек дюльбер ер, ондан да гъайры бу меним ильк зияретим мында. Мында кельгенден эвель мен бу ер акъкъында тюшюндим, ис этим деп айтмакъ мумкюн дегиль. Керчектен айтсам, мен азчыкъ къасеветлендим, амма меним ичюн бу акъикъий хош сюрприз олды. Мутешем табиат, пек яхшы, позитив адамлар. Корюнди ки, адамлар тек бакъмакъ ичюн кельмедилер олар яни музыка ичюн кельдилер. Джаз бу ерде энъ популяр дегиль. Ве мында келип менде олгъан энъ гизли шейнен — джазнен пайлашмакъ эйи олды. Фестиваль — акъикъий мувафакъиет! Мында пек яхшы!» Тафсилятлыджа…

Валерий Пономарёв: «Бойле дуйгъу яратыла ки, санки бир кимсе фестивальни насыл этип япсакъ экен, эм чалгъыджылар, эм сейирджилер бахтлы олсунлар деп тюшюнген. Пек сыкъ фестиваллер аксине тешкиль олуналар — тешкилятчылар бахты олсунлар деп. Koktebel Jazz Party — халкъара эмиет ташыгъан фестиваль, ве тезден бу бутюн дюньяда таныладжак». Тафсилятлыджа…

Владимир Мединский: «Koktebel Jazz Party — бу тек Къырымда дегиль де, джаз алеминде пек эмиетли тедбир, онынъ ичюн биз бир тюрлю сиясий денъишмелерге бакъмадан, фестиваль девам эткенине, бундан да зияде, даа колемлидже, рагъбетлидже олаяткъанына пек къуванамыз». Тафсилятлыджа…

Dixieland John: «Эр, гъалиба, энди анъаневий олды. Башкъа ер атта ола бильмез. Бу ялыдан гъайры бойле фестивальни даа не ерде кечирмек мумкюнлиги атта акъылгъа кельмей, мында эр бир инсан озюни сербест ис эте, джаз исе — бу музыкада сербестлик, яни бу ер мукеммельдир». Тафсилятлыджа…

The Break Orchestra: «Эбет, ер пек аджайип — пляж, денъиз, кунеш. Гузель ава — энъ дюльбер ерлерден биридир. Сейирджилер мизаджлы. Умумен, бизге ойле де керек олгъаны киби! Биз чыкъышнен пек мемнюнмиз». Тафсилятлыджа…

Шуня Балашова (группа Shoo): «Мен эр шейни бегенем.Бизни иштиракчилернинъ арасына къабул эткенлери биз ичюн балабан къуванчтыр, чюнки  башкъа иштиракчилер. Биз башта тек нудист пляждан шаштыкъ амма сонъ эр шей аджайип олды! Джан ойнады!» Тафсилятлыджа…

Анна Клесун: «Бойле айтмакъ мумкюн: халкъ мында пек позитив, ачыкъ гонюлли ве самимиетле азыр. Бу пек яхшы. Сен итибарсыз къалмайсынъ — бу да пек муимдир, хусусан сен Москвадан кельсенъ, чюнки анда халкъ бойле буюк глобаль бир шейлерге энди алышкъан. Эр кес энди алышкъан, бу — эр куньки вазиет, демек мумкюн. Мында исе бу буюк адисе, ве халкъ буны уйгъун шекильде менимсей». Тафсилятлыджа…

Денис Швытов: «Мен гастроллерге пек сыкъ барам ве корем ки, адамлар джанлы музыканы не дереджеде сагъындылар. Мен энди джаз ве къалгъан шейлер акъта сёз юрьсетмейим. Садедже инсанлар санада мутехассыс иши, деп, адландырылгъан шейни сагъындылар, онынъ ичюн бойле фестиваллер, хусусан джаз фестиваллери, кереклер. Джаз — бу асылында дюнья дипломатиясынынъ тили, онынъ ичюн насыл этип ондан ред этмек мумкюн? Эльбетте, олмаз!» Тафсилятлыджа…

«Хуун-Хуур-Ту»: «Koktebel Jazz Party — аджайип такъымларнен джаз фестивали. Джазнинъ услюби бизде бир меракъны уяндыра. Тюневин чалгъан, бугунь ве фестивальнинъ сонъуна къадар чыкъышта  булунгъан иджраджылар — Олар эписи юксек севиели чалгъыджылардыр». Тафсилятлыджа…

Том Харрелл и квинтет: «Таныш олмагъан ерге кельгенде, адет-узьре, озюнъи ялынъыз ве къолайсыз ис этесинъ, амма Koktebel Jazz Party фестивалинде оларгъа косьтерильген мусафирченлик о къадар кучьлю гъайрет берди ки, олар озьлерини мында пек гузель дуялар ве кулерюзьлю къаршылагъанларына миннетдарлыкъ бильдирелер». Тафсилятлыджа…

Феликс Лахути: «Коктебель акъкъында керексиз сезлерни айтмаджам — эр кеске белли олгъан культ ери. Айтылгъан киби, ким севе о анълай. Тешкилят — пек гузель. Сес пек яхшы. Аджайип чалгъыджылар. Кейфленемиз». Тафсилятлыджа…

Джи Вилкс: «Фестиваль Коктебельде оладжакны Феликсманъа (Лахути) айтты, бунъа мен пек къувандым, чюнки мында иль сефер кельгенден берли бу йылда 20 йыл олды. Меним ичюн бу индже дуйгъулы кезинти». Тафсилятлыджа…

Иван Фармаковский: «Мында олгъан вазиет ойле ки, буны бегенмемек мумкун дегиль, чюнки мында кельген вакъыттан, биринджи дакъкъалардан, байрам дуйгъусы пейда ола. Мен мында чокътан-чокъ тамам джаз чалгъыджыларыны раст кетирдим, олар энъ юксек севиели, ве мен озюм бойле аджайип, мешур Нью-Йорк джаз чалгъыджыларыны кетирип олгъаныма миннетдарым». Тафсилятлыджа…

Дональд Эдвардс (Квартет Ивана Фармаковского): «Не беклемеге бильмей эдим, чюнки эвель мемлекетнинъ бу тарафында ич бир заман олмагъан эдим. Мында пек дюльбер ве яхшы деп, эшиткен эдим, ве бу тамам бойле экен. Эгер мен мында даа бир кере кельсем, не беклемеге билерим». Тафсилятлыджа…

Ральф Боуэн (Квартет Ивана Фармаковского): «Биз сабадан кезинтиге чыкътыкъ ве денъизнинъ дюльберлигинден, чешит тюрлю гузель шейчиклер сатылгъан уфакъ тюкянчыкъларнен айретлендик. Бир къачтаненсин сатып алдым, мен оларны эвге алып бараджам ве озь къорантама бахшыш этеджем». Тафсилятлыджа…

Кенни Дэйвис (Квартет Ивана Фармаковского): «Иван манъа кетмек акъта сёйлегенде, мен ондан «Сен эминсинъми?» деп, сорадым. Лякин мен мында олмакътан къуванам ве гъурурланам». Тафсилятлыджа…

Евгений Ревнюк: «Фестиваль аджайип. Кечирильген ер де аджайип — денъиз ялысы, Къырым, Коктебель, дагълар, гузель ава, шенъ юзьлер, дюльбер адамлар… Сейирджилер пек миннетдар ве позитив. Яни чыкъышта булунмакъ чокъ гузель эди. Келеджек сефер, эгер бизни давет этселер, биз мемнюниетнен Koktebel Jazz Partyге келермиз». Тафсилятлыджа…

Владимир Иванов: «Мен эвельки фестиваллерде олмагъан эдим, амма Koktebel Jazz Party фестивалининъ мутехассыс севиеси — дуньяджа ольчюде». Тафсилятлыджа…

The Brown Indian Band: «Бу фестивальде чыкъышта булунгъанымыз ичюн чокътан-чокъ мемнюн оламыз. Кечириледжек ерни пек келиштирип сечкенлер, о рухландыра ве санки чалмагъа меджбур эте. Бундан гъайры мындан кетмеге истемеймиз». Тафсилятлыджа…

Виктор Джонс (We remember Art Blakey): «Мен Нью-Йоркта да ойле фестиваль тешкиль этильгенини истейим. Тек Нью-Йоркта дегиль де эм умумен Америкада. Бизде ойле гузель фестиваль олса мен частлы олар эдим». Тафсилятлыджа…

Стэффорд Хантер (We remember Art Blakey): «Амма Русиеде мен ильк сефер дегилим ве русиелер музыканы севгенини абайладым. Бу пек яхшы! Сейирджилер мутешем эдилер. О къадар энергия, дуйгъулар! Тешкильджилер, эгер сиз меним чыкъышымны бегенсенъиз, манъа телефон ачынъыз! Мен кене де мында кельмек истейим!» Тафсилятлыджа…

Hayat Band: «Коктебельде биз иль сефер дегильмиз ве мында эр вакъыт булунмакъ яхшы. Фестивальде достане мунасибет: тынч, бир ёрукъ, керек олгъаны киби». Тафсилятлыджа…

Алекс Хатчингс: «Бу аджайип ер! Биз тек кельдик, амма санагъа чыкъып, янмакъ энди истеймиз! Нисбетен биз яш такъым, амма, умют этем ки, биз азчыкъ башкъа, бизим  музыканен  динълейджилерни къувандырармыз. Сабырсызлыкънен биз озь чыкъышны беклеймиз». Тафсилятлыджа…

Детлеф Холлер: «Фестивальге давет этильген иджраджыларнынъ юксек севиеси иле тааджиплендим, ве эгер келеджек сене мены чагъырсалар, мен мытлакъ келеджем». Тафсилятлыджа…

The Jamal Thomas Band: «Мен Facebookте фестивальнинъ инкишафына бакътым, саналарнынъ къуруджылыкъ фотоларны да бакътым, онынъ ичюн эр шей гузель оладжакъны башындан биле эдим. Ойле де олды. Яхшы тешкилят, гузель адамлар, аджайип денъиз ве ава. Ве, эльбетте, гузель къызлар!» Тафсилятлыджа…

Анна Бутурлина: «Теэссурьатлар энъ аджайип. Меним фикиримдже, денъиз ялысында фестиваль — бу тылсымлыдыр. Пек яхшы гъае. Бу фестивальнинъ буюклигинден айретте къалдым. Мен чокътан бойле джиддий янашманы расткетирмедим. Бу пек яхшы!» Тафсилятлыджа…

Ваагн Айрапетян: «Бу дюньяда энъ гузель фестиваллерден бири. О пек яхшы тешкиль этильген: мында яхшы музыка ве чалгъыджылар пек чокъ, аджайип давуш, оны эписи open air фестиваллеринде раст кетирмек мумкюн дегиль. Ве бакъынъыз, насыл ерде о кечириле! Биз ичюн мында булунмакъ бу шереф, онынъ ичюн мен тешкилятчыларгъа бизлерни давет эткенлери ичюн ве мында бу фестиваль узеринде чалышкъан эр кезге миннетдарлыкъ бильдирмеге истейим. Бу ойле бир сыкъ расткельмеген фестиваллерден бири ки, мында джаз устюн ала.Бу эписи арт-мудир — озю чалгъыджы, улу чалгъыджы олгъанындандыр. Мен ичюн бунынъ къысмы олмакъ шерефтир». Тафсилятлыджа…

Зейд Нассер (Квартет Ваагна Айрапетяна): «Меним ичюн бу йыл вакъиасыдыр. Чюнки мен бойле аджайип ерде, онынъ тарихы ве медениети иле, булунам ве севимли музыкамы иджра этем. Бу мен ичюн пек муим! Программа пек намлы. Тюневин джем-сейшнге бардым, вакъытымы пек гузель кечирдим. Санки къорантамнен вакъыт кечирген дайын олдым». Тафсилятлыджа…

Ари Роланд (Квартет Ваагна Айрапетяна): «Фестиваль даа бир кере джаз — бу миллетлерара тили огъаныны исбатлай. Мында бутюн алем чалгъыджылары топланды. Мында булунмакъ — бу шереф. Чюнки мен билем ки, мында чокътан-чокъ улу рус языджылары, бестекярлары, умумен мешур инсанлар булунгъан эдилер. Олар мында чокъ вакъыт кечирдилер. Ойле бир дуйгъу бар ки, санки бу иджадий инсанлар ичюн дженнет. Онынъ ичюн бизлерге мында булунмакъ — акъикъий зевкъ ве шереф». Тафсилятлыджа…

Кит Балла (Квартет Ваагна Айрапетяна): «Табиатнынъ озю музыкагъа мейиль бере, ве асылында муитни денъиштирмек — чалгъыджы ичюн пек файдалы. Ве мында джаз динълемеге кельген инсанларны корьмек мемнюниет ярята. Бу айретте къалдыра! Бу мени бахтлы эте!» Тафсилятлыджа…

Сергей Головня: «Эр шей гузель кечти. Сейирджилер пек яхшы ве гузель эдилер. Корюнди ки, бу йыл даа да теджрибели адамлар кельдилер. Ич бир кимсе таркъалып кетмеди, эр кес динъледи, дикъкъатлы олдылар — бу пек къувандыры. Умумен энъ яхшы теэссурьатлар!» Тафсилятлыджа…

Михаил Иконников: «Умумий ишнинъ — мында эр кес пек буюк иш беджердилер. Шимди биле не олгъаны акъылгъа ятмай. Мен буннен багълы олгъанымдан бахтлым. Мен Дмитрий Константиновичке (Киселёвгъа) о манъа бу муаззам лейханынъ къысмы олмагъа теклиф эткени ичюн чокътан-чокъ миннетдарым. Мен даа бир кере Дмитрий Константиновичке о мени джаз омюрине къайтаргъаны ичюн «чокъ сагъ олунъыз» демеге истейим.  Мен юфкъа юрекли инсан дегилим, лякин тюневин акъшам Том Харрел чыкъышта булунгъанда, догърусыны айтсам, Русиеге бу улу чалгъыджыны кетиргеними анълагъанымдан себеп, козьяшым тюше язды. Бу энди унутылмаз бир шей, теэссюратлар да — супер! Мен эр даим эм русиели, эм (тиллерни бильгениме шукюр) четэль чалгъыджыларнен къонушам. Олар эписи давуш иле айретленелер, олар энди сонъки девирде сес джиэттен, кейфиет джиэттен, теркип джиэттен бойле фестиваллер оларнынъ акъылына биле кельмегени акъта айталар». Тафсилятлыджа…

Дмитрий Киселёв: «Бир заманда масал да бите, амма келеджек йылда бизни девамы беклей!» Тафсилятлыджа…