Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Джазны кенишленуви

Джаз эр вакъыт бутюн дюнья музыкантларда ве динълейджилерде меракъ догъура эди. Бу музыка джерян авескярларыны Мысырда, Уругвайда, Яведе, Испанда, Индистанда, Аргентинде, ве эр бир Авропа мемлекетлеринде раст кетирмек мумкюн. 1949 сенесинден башлап, джаз музыкасына багъышлангъан юзден зияеде меджмуалар Рейкъявикте, Дублинеде, Батавииде, Барселонда, Токиода, Мельбурнеде ве Цюрихте чыкъа.

1930 сенелерни башында Авропада, Америкада дегиль де джазны айры музыка джерьяны оларакъ огренувге эсас къоюлгъан эди.

Джаз бутюн озь тарихи девамында чешит гиталарда музыка ананевилерни озюне беслей эди. Къаратенли кубинлернен 1940 сенеси синтез себебинден, сонъра Япон, Авроазия ве Якъын Шаркъ джазынен къошулып, Африканы, Латин Американы ве Узакъ Шаркъны музыка асабалыгъыны ишлетип инкишаф олды.

Чокъ иджраджылар Индистан алетлерини хатама киби я да таблы къуллана эдилер, о себептен джазда къарышыкъ везинлер ве Индистан раги шекиль кенъ къулланыла эди. Чикаго(The Art Ensemble of Chikago) бедий ансамбли, мисаль, Африка ве джаз шекиллери къавушувынен эрте пионер эди. Азиат-америкалы джаз оркестри (Asian-American Jazz Orchestra) джаз ве азиат музыка шекиллерини алып конвергенция барыджы тарафдар киби пейда олды.

Дюньяны глоболизацияси девам этильгенине, джазда эр дайим янъы музыка ананелерни тесирлери дуюла, келеджек тедкъикълерге къыда теминлеп, джаз — акъкъикъаттанда дюнья музыкасы олгъаныны тасдыкълай.