Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Валерий Пономарёв

Валерий Пономарёв

— Москва шеэринде дюньягъа кельди, 1960 сенелернинъ орталарында биринджи москва джаз клубларынынъ ве фестивальларынынъ мейданларында джаз бозанджы киби санагъа иль вакъыт чыкъты. «Джаз-67» пластинкада онынъ биринджи язмасы язылды. Бу язма винилда «Мелодия» фирманен чыкъарылды.

31 июль 1973 сенеси О, АКъШ-гъа иджрет этти. 1977 сенесинден дёрт (4) йылгъа Jazz Messengers мешур такъымынынъ азасы олды. Бу группанынъ теркибинде Валерий он бир (11) альбом язмагъа иштиракъ этти ве бир чокъ гастроллер себептен эписи дюньяны долашты. 1980 сенеси О, сольный карьераны башлады.

Валерий Пономарёв — 40 композицияларнынъ муэллифи, чокъусы композициялар сольный альбомларда онынъ тарафындан иджра этильген. Даа О, сыкъ тертипте, чешит АКъШ окъув юртларында мастер-класс программаларда, яз джаз лагерьлерде  чокъ дерс бере.

Koktebel Jazz Party — де О, озь We remember Art Blakey секстетнен чыкъышта булунды. Эписи чалгъыджылар Our Father Who Art Blakey Валерий Пономарёв реберлигинде биг-бэнд такъымынынъ иштиракъчилеридир. Коллективнынъ теркибине  кирдилер:

— Питер Брайнин, саксофон;
— Стэффорд Хантер, тромбон;
— Мамико Уатанабе, фортепиано;
— Руслан Хаин, контрабас;
— Виктор Джонс, урувлы алетлер.

Къайд этмек керек ки, Валерий Пономарёвнынъ биг-бэнды земаневий джаз санада энъ меракълы такъымындан сайыла. Озь иджадында чалгъыджылар 1950-1960 сенелернинъ атмосфераны эшиттирмек тырышалар. Олар 1950-1960 сенелерден бугуньгедже джаз акустика музыканынъ тарихий трансформациясыны айтып берелер.

Биг-бэнда пек буюк репертуары, амма энъ буюк севимли сейирджилери Арта Блейки хатыравгъа ве онынъ The Jazz Messengers такъымына багъышлайлар. Яни Koktebel Jazz Party фестивальде онычалгъыджылар такъдим этеджеклер. Бу музыка эписи дюньяда севимлидир. О биг-бэнд форматта янгъырады. О, оригинал кучюк къысымларны тек дегильде, амма бирлешти, соло, рефагат, гармония, озгъарма аккомпанементларны бирлештирди.

Арт Блейки озю ве Клиффорд Браун, Ли Морган, Фредди Хаббард, Уэйн Шортер, Кёртис Фуллер чалгъыджылар киби ойнаса эди.

Арт Блейклар яш истидатларны тапмакъ ве танытмакъ ярдым этелер. Валерий Пономарёв истисна дегильдир. Энди О, озь такъымнынъ ёлбашчысы олур ве янъыджаз йылдызларны якъар.