Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Коктебельдеки ерлештирувлер

Коктебель — етерли дереджеде демократик ер, сиз эр вакъыт чаренъизге коре ерлешип олурсыз. Мескен сайламакъ ичюн балабан мусафирханелерден ве истираат эви, ве кирагъа берильген мусафирлер ичюн кучук эвлер ве шахсий апартаментлер.

Земаневий мусафирханелер биринджи сырада, эм де къасабаны ичинде ве онъайтлы раатланмакъ ичюн шараитлер яратылгъан.
Яшав фияты — бир адамдан кунюне 1 бинъ рубледен 6 бинъ рублеге къадар.

Шахсий секторларда шараитлерге коре, денъизге узакълыгъына, ве даа шимдики вакъытта мескен соравына коре.
Яшав фияты — кунюне бир адамдан 300 рубледен башлана.

Ким тынч ве салтанатлы вазиетте вакъыт кечирмеге истесе, Коктебель виллаларыны тевсие этмек мумкюн — бу гузель манзаралы ерлерде, ешилликлернен къаплангъан къасабада земаневий мусафирлер эви.
Яшав фияты — бир адамдан кунде 6 бинъ рубле ве зияде.

Мескенде икътисаат этмеге истеген мусафирлер, Коктебельнинъ озюнде кемпинг еринде я да меркезден узакъджа Коктебель бухтасыны сол тарафында чадырлар ерлештире олурлар.
Яшав фияты — кунюне бир чадыр ичюн 100 рубле ве зияде.

Келишкен яшав вариантыны эвельден чешит интернет — сайтларда, мусафирханелерде ерлешмеге, кирагъа шахсий апартаментлерни сайламагъа теклиф этиле.