Етер иште янмагъа.
Коктебельде шенълен!
Тюркиеде шишмек?
Коктебельде – яшайыш!
Къаерде эр шей кирсетильген?
Коктебельде эр шей кирсетильген!
Коктебельни сынап бакъ
– реаль яшайыш!
Биз джан сыкъысынынъ къатиллери!
Коктебельге кетемиз. Сен бизнен?
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!
Стереотиплерге бакъма!
Акъикъий джаз – Коктебелеьде!

Jenny Evans. Gonna Go Fishin'

Истидатлы инсан эртарфлама истидатлы. Дженни Эванс — бунынъ парлакъ нюмюнеси. Энди 20 йылдан берли Мюнхенде яшап кельген инглис къадыннынъ тильшынас дипломы бар, о джаз-клубнынъ саиби, актриса ве ансамбльнинъ лидери, йыр метинлерининъ муэллифи, шубесиз, Авропанынъ энъ гузель джаз йырджыларындан биридир. Тембр джиэтинден сийрек расткельген ашагъы альт сеснинъ саибини биринджи йырлангъан ибарелерден танымакъ пек къолай. Дженнининъ репертуары умумен аньаневий, лякин о аэнк ве везин иле буюк джесаретнен иджра эте — бекленильмеген интерваллар, сеснинъ сычрамалары, акцентлер.

Gonna Go Fishin' — йырджынынъ студияда язылгъан бешинджи альбомы. Эсерлернинъ буюк къысмыны джаз стандартлары тешкиль эте, оларны Дженни тюзгюн ве тынч иджра эте, буннен бирге онынъ сеси джошкъунлыкъ ве назиклик иле толу. Оларнынъ земининде Душко Гойкович йырджынынъ сёзлерине уйдургъан эки эсер пек айырыла. Бу биринджиден Балкан, Испания ве Латин Американынъ этник нагъмелер себебинден, олар тамам вакъытында къулланылды. Бир йыр алман тилинде иджра этильди — алманджа свинг алышмагъан киби келе, амма джесаретли ве къандырыджы янъгъырай.

Умумен диск пек дегерлидир. О тек свинг ве бибоп авескярларына дегиль де, бундан земаневий джаз акъымлар авескярларына де келишер.

Менбаа: http://jazzquad.ru/index.pl?act=PRODUCT&id=4175